מבט ממערב תכנית פיתוח ובינוי עם תכנית גגות תכנית קומת כניסה מבט מדרום סכמת אוורור ותאורת יום טבעית סכמת תנועת שמש; מבט מדרום חתך אורך

אלר/ארכ – פרוייקטים

תחרות לתכנון בנין עיריית אילת