Form Follows Sun Exhibition

צורה בעקבות השמש

התערוכה, שרצה מ15 בינואר ועד 28 בפברואר 2009 בגלריה זהזהזה לאדריכלות, הציגה אדריכלות ובינוי ערים, המתפתחים כצורות בעקבות השמש. שימת הלב לאקלים ולמקום, הביאו את משרד להב-ריג אדריכלים ליצור מתחילת שנות השמונים קונספטים צורניים הנובעים מהחקירה התאורטית של הבניה האקלימית המתאימים את עצמם לקונטקסט מקומי. מתכנית אקלימית לבנין ירוק, מתפתחת תפיסה אורבנית של המקום והסביבה. כחזית ירוקה לבנין מיושם רעיון שמוש חדשני, אך עתיק יומין, של פיתוח שטח ורטיקלי כחלק מתכנון בנינים בעיר.

התערוכה משמשת כרטרוספקטיבה של התפתחות התכנון האקלימי משנות השבעים ועד היום בראי האדריכלות הישראלית. כיום עם התפתחות ההבנה של האדריכלות הירוקה בעולם וחשיבותה באקלים המשתנה,מראה התערוכה את המאבק של משרד להב-ריג לשלב את הנושא ובכל פרויקט ובכל תכנית.

עיצוב התערוכה מציג שילוב גבולות בין פנים וחוץ, בין חומרים טבעיים לחומרים מעשה ידי אדם וחומרים ממוחזרים. התצוגה במדיה אלקטרונית ע"ג מסכים, כוללת פרויקטים שנבנו בארץ וכאלו שנותרו כהצעות ולא מומשו.