Offices

Manshiyya towers, Sherbet Ramir, Tel Aviv